Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

07.10.2019r.
Drukuj

W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00–21.00.

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Wyborca czasowo przebywający na terenie Gminy Zgorzelec w dniu wyborów może wziąć udział w głosowaniu w jednym z lokali wyborczych jeżeli pobierze ze swojego urzędu gminy zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie takie, opatrzone hologramem, uprawnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie kraju jak i poza jego granicami. Jeżeli wyborca w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie Gminy Zgorzelc, a nie pobrał zaświadczenia o prawie do głosowania w swojej gminie, może złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Zgorzelec, pokój nr 1 do 8 października.

Pozostałe informacje dotyczące wyborów Państwowej Komisji Wyborczej

Podział na okręgi wyborcze w Gminie Zgorzelec:

print

Zobacz także: