WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK
SYLWIA PRABUCKA
75 77 214 32
5A
ZASTĘPCA NACZELNIKA
ALEKSANDRA PIEKNIK
75 77 214 46
6
INSPEKTOR
ELŻBIETA KOWALEWSKA
75 77 214 46
6
INSPEKTOR
ANNA TRACZYK
75 77 214 31
5
INSPEKTOR
JOANNA JAKIEL
75 77 214 31
5
INSPEKTOR
EWELINA SZOSTAK-STAWOWY
75 77 214 31
5
INSPEKTOR
ANETA GAZDA
75 77 214 36
2
INSPEKTOR
ŁUKASZ GZYL
75 77 214 36
2

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej zajmuje się:

– gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność gminy; ich sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, dokonywaniem darowizn itp. oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej w tym celu, podziałami nieruchomości;

– ochroną środowiska, w tym: np. zwalczaniem chorób zakaźnych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, wydawaniem zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną oraz prowadzeniem spraw związanych gospodarką łowiecką, interwencją w razie dokonania niekorzystnych przeobrażeń stosunków wodnych, które mają szkodliwy wpływ na sąsiednią nieruchomość, wydawaniem pozwoleń na korzystanie z cudzej wody w szczególnych przypadkach, wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;

– gospodarką odpadami, a w szczególności likwidacją składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, przeciwdziałanie takiemu składowaniu oraz współpraca z organami administracji rządowej w unieszkodliwianiu odpadów bądź ich wykorzystaniu. Tu także wydawane są zezwolenia na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie (z wyłączeniem odpadów komunalnych); – zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Zgorzelec, w tym sporządzaniem nowych i wprowadzaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; – ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.