WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STANOWISKO

NACZELNIK

ZASTĘPCA NACZELNIKA

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

 
 

IMIĘ I NAZWISKO

SYLWIA PRABUCKA

ALEKSANDRA PIEKNIK

EWELINA SZOSTAK-STAWOWY

ŁUKASZ GZYL

ANNA TRACZYK

ANETA GAZDA

ELŻBIETA KOWALEWSKA

JOANNA JAKIEL

 

POKÓJ

6

5

5

2A

5

2A

5

5

NR TELEFONU

757721432

757721446

757721431

757721436

757721431

757721436

757721446

757721431

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej zajmuje się:

– gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność gminy; ich sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, dokonywaniem darowizn itp. oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej w tym celu, podziałami nieruchomości;

– ochroną środowiska, w tym: np. zwalczaniem chorób zakaźnych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, wydawaniem zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną oraz prowadzeniem spraw związanych gospodarką łowiecką , interwencją w razie dokonania niekorzystnych przeobrażeń stosunków wodnych, które mają szkodliwy wpływ na sąsiednią nieruchomość, wydawaniem pozwoleń na korzystanie z cudzej wody w szczególnych przypadkach, wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;

– gospodarką odpadami, a w szczególności likwidacją składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, przeciwdziałanie takiemu składowaniu oraz współpraca z organami administracji rządowej w unieszkodliwianiu odpadów bądź ich wykorzystaniu. Tu także wydawane są zezwolenia na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

– zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Zgorzelec, w tym sporządzaniem nowych i wprowadzaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

– ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.