Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych

Projekt pt. “Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w Osi priorytetowej 07.00.00 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 07.01.00 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania i podniesienie jakości edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zgorzelec w obszarze kompetencji kluczowych, a w szczególności w zakresie zajęć matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych. Realizacja projektu będzie miała miejsce w budynkach Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach (obecnie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach), Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim. W ramach projektu przewidziano wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych, matematycznych, przyrodniczych, matematyczno – przyrodniczych i edukacji wczesnoszkolnej wraz z wykonaniem funkcjonalnej sieci komputerowej w pracowniach informatycznych.

Cele szczegółowe związane z polepszeniem warunków lokalowych jakie Gmina zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu to przede wszystkim:

– zwiększenie komfortu nauki uczniów i zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych;

– zwiększenie komfortu pracy nauczycieli oraz ich motywacji do wprowadzania ciekawszych metod dydaktycznych.

Cele szczegółowe związane z wyposażeniem pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne to m.in.:

– podwyższenie jakości kształcenia,

– poszerzenie oferty zajęć wyrównawczych,

– wzrost zainteresowania uczniów w obszarach matematyczno-przyrodniczych,

– lepsze dostosowanie kształcenia do realizacji podstawy programowej,

– rozwój umiejętności uczniów w obszarze cyfrowym,

– podwyższenie poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych, co w konsekwencji przekłada się na większą liczbę uczniów kontynuujących naukę na dalszych etapach edukacji, w szczególności o profilu ścisłym,

– ułatwienie pracy nauczycieli poprzez rozwój możliwości prowadzenia zajęć na odpowiednim poziomie merytorycznym i jakościowym.

Cele realizacji projektu wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb i problemów grup docelowych i koncentrują się głównie wokół podniesienia jakości kształcenia, wzrostu
zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz zwiększenia możliwości nauczycieli w zakresie kreowania tego zainteresowania oraz w dalszej konsekwencji na poprawie wyników uczniów, motywacji nauczycieli oraz pozycji szkół w województwie dolnośląskim

Zakończenie realizacji Projektu nastąpi w I kwartale 2018 roku.

Całkowita wartość projektu 383.673,83 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% – 326.122,76 zł.