Wzrost stawki za odbiór odpadów – przyczyny

19.02.2021r.
Drukuj

Rada Gminy Zgorzelec 2 lutego br., podjęła uchwałę podwyższającą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie była to łatwa decyzja, natomiast podyktowana ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, która nakłada na gminę obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Aktualnie wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców nie bilansują funkcjonowania systemu.

Nowa stawka odbioru odpadów, wyniesie 32 zł od osoby i będzie obowiązywać od marca 2021r.

Na tak gwałtowny wzrost cen za odbiór odpadów wpływ miały następujące czynniki:

  1. Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.

We wrześniu Gmina musiała zmierzyć się z kolejną podwyżką kosztów zagospodarowania odpadów. Podwyżka dotyczyła prawie każdej frakcji odpadów. Największy wzrost odnotowano dla odpadów zmieszanych.

2. Wzrost opłaty za składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej”), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Jeszcze w roku 2018 jej wysokość wynosiła 140 zł/Mg, w 2019 r. – 170 zł/Mg, a w 2020 r. – 270 zł/Mg.

3. Wprowadzenie przez ustawodawcę bardzo niskich maksymalnych stawek opłat za odpady dla firm. Narzucone maksymalne stawki opłat w ustawie są zbyt niskie i nieuczciwe w stosunku do mieszkańców. Nie pokrywają kosztów transportu i zagospodarowania odpadów. Dlatego Gmina Zgorzelec od 1 stycznia 2021 r. wyłączyła firmy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Należy tu wspomnieć, że wpływy z opłat od przedsiębiorstw pokrywały w części transport odpadów do RIPOK w Lubaniu. Obecnie cały ten koszt musi zostać pokryty przez mieszkańców.

4. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady komunalne, między innymi uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu wizyjnego (jako reakcja na liczne pożary na wysypiskach śmieci), co spowodowało wzrost ceny za utylizację odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Lubaniu.

5. Wzrost płacy minimalnej.

źródło: pit.pl

 

6. Wyższe ceny paliw oraz wzrost cen energii elektrycznej.

7. Rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy.

8. Problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych (szkło, papier, tworzywa sztuczne). Dla przykładu należy podać recykling makulatury. Jeszcze w 2019 r. firmy przetwarzające makulaturę płaciły za tonę ok. 250 zł. Obecnie trzeba zapłacić tej samej firmie 250 zł za tonę, aby ją przyjęła. Taki problem jest prawie z każdym surowcem wtórnym. 

Nasza gmina musi zmierzyć się z tymi problemami. Należy tutaj zaznaczyć, że gmina nie zarabia na śmieciach, a jedynie jest pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców. Gmina nie może również przeznaczyć środków z budżetu własnego na pokrycie kosztów zagospodarowywania odpadów, gdyż nie ma takiego umocowania prawnego.  

Z pobieranych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów (tych odebranych od mieszkańców, a także tych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz koszty administracyjne systemu. Wynika z tego prosta zależność: im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania, tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy.

Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

UWAGA! Ustawa nakłada na mieszkańca obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli na posesji nie jest realizowany obowiązek segregacji odpadów, może zostać naliczona opłata podwyższona stanowiąca trzykrotność wysokości stawki (3 x 32 zł= 96 zł).

print

Zobacz także: