XI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

27.06.2019r.
Drukuj

W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XI Sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Na początku sesji Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Skarbnik Gminy Zgorzelec Rafał Jasiul przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2018 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz przedstawiła analizę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz plan organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.

Podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2018 rok.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2018 rok

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2018 rok

– udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zgorzelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2018 rok

– wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

– dopłaty do taryf za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych na terenie miejscowości Kunów i Tylice dla Międzygminnej Spółki Wodnokanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o.

print

Zobacz także: