XIV Sesja Rady Gminy Zgorzelec

01.10.2019r.
Drukuj

W dniu 30 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Na początku sesji Skarbnik Gminy Rafał Jasiul przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Następnie Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2018/2019, przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 oraz sprawozdanie z przebiegu akcji letniej. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Podczas sesji zostało przeprowadzone tajne głosowanie dot. wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.

Podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie:

– przekazania w użyczenie na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Żarskiej Wsi i Tylicach części działek,

– zniesienia formy ochrony pomnika przyrody nazwanego „Grupa dwóch drzew – Dęby szypułkowe (Quercus robur)”, położonego w m. Łagów, dz. nr 545/2, Obr. Łagów, Gmina Zgorzelec,

– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagów i Jerzmanki,

– sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Koźmin, Pokrzywnik, Jędrzychowice i Osiek Łużycki,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zgorzelec,

– wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”,

– udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ręczyn”.

print

Zobacz także: