XLVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

01.12.2021r.
Drukuj

29 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Podczas sesji przedstawione zostały informacje o zabezpieczeniu pomocy potrzebującym podczas zimy przez GOPS, o Gminnej Karcie Dużej Rodziny 3+ oraz informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
W programie sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwały w sprawie:
– programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec
– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łagów, Gmina Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Żłobek Muchomorek w Jędrzychowicach”,
– zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla seniorów pod nazwą „Senior+” w Gminie Zgorzelec,
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Koncepcja organizacji publicznego transportu drogowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.

print

Zobacz także: