XVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec – transmisja na żywo

25.11.2019r.
Drukuj

 

Przebieg obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.

2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.

3. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.

4. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.

a. UCHWAŁA NR 96/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec

b. UCHWAŁA NR 97/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr160/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice,Gmina Zgorzelec

c. UCHWAŁA Nr 98/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zgorzelec za lata 2017-2018.

d. UCHWAŁA NR 99/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

e. UCHWAŁA NR 100/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

f. UCHWAŁA NR 101/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach.

g. UCHWAŁA NR 102/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 227/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec.

h. UCHWAŁA NR 103/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 259/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zgorzelec.

i. UCHWAŁA NR 104/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec.

j. UCHWAŁA NR 105/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.

k. UCHWAŁA NR 106/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

print

Zobacz także: