XVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

26.11.2019r.
Drukuj

25 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Na początku sesji w imieniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Monika Kieliś poinformowała o działaniach dot. Gminnej Karty Dużej Rodziny. Sekretarz Anna Demuth-Majda i Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy przedstawiły informację dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedłożył sprawozdanie z działalności między sesjami.
Podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie:
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jędrzychowice,
– zmiany uchwały dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice,
– przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zgorzelec za lata 2017-2018,
– programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
– stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach,
– zmiany uchwały dot. Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec,
– zmiany uchwały dot. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zgorzelec,
– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w Gminie Zgorzelec.

 

print

Zobacz także: