XXIII sesja Rady Gminy Zgorzelec

15.06.2020r.
Drukuj

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
3. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2019.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec.
–  głosy radnych,
– głosy mieszkańców.
6. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
8. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. Zapoznanie się z planem organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie gminy.
10. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2019 (CRT, GOK, GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2020.
11. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
12. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.

print

Zobacz także: