Zarządzenie Wójta Gminy Zgorzelec w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

10.02.2023r.
Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 479/Z/23
Wójta Gminy Zgorzelec
z dnia 02 lutego 2023r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków, zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.
Powołuje się komisję ds. weryfikacji wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w składzie:
1) Marek Wolanin – przewodniczący,
2) Bartłomiej Puzoń – z-ca przewodniczącego,
3) Ksenia Michalska – sekretarz,
4) Jerzy Ostrowski – członek,
5) Magdalena Wojnarska – członek.

§ 3.
Zadaniem Komisji jest weryfikacja wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Zgorzelec propozycji wyboru wniosków/inwestycji do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Markowi Wolaninowi.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

print

Załączniki

Zobacz także: