Zasady doręczeń korespondencji do Urzędu Gminy Zgorzelec

27.01.2022r.
Drukuj

Informujemy Państwa, iż w celu złożenia w urzędzie gminy podania, żądania, wniosku za pomocą dokumentu elektronicznego należy go składać na adres do doręczeń elektronicznych: /ug_zgorzelec/skrytka

Takie podanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (funkcjonalność nowych dowodów osobistych) lub profilem zaufanym. Profil zaufany można założyć wchodząc na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany wypełniając wniosek o założenie profilu, a następnie dokonać jego potwierdzenia poprzez wybraną bankowość elektroniczną lub w siedzibie naszego urzędu – punkcie potwierdzania profili zaufanych znajdującym się na Biurze Obsługi Klienta.  

Podania, żądania i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę: gmina@gmina.zgorzelec.pl będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wyjątkiem będą podania w sprawach skarg i wniosków, petycji, wnioski o udzielenie informacji publicznej, wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania, a także wnioski rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa cywilnego (wnioski o zawarcie umów dzierżawy, najmu itp.).

Niniejsze zasady wynikają ze zmiany przepisów ustawowych, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

print

Zobacz także: