Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zgorzelec

02.06.2020r.
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca  2020 r. o godz. 1100 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XXIII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2019.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec.

–  głosy radnych,

– głosy mieszkańców.

 1. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.
 2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 3. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Zapoznanie się z planem organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie gminy.
 5. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2019 (CRT, GOK, GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2020.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia dot. zgromadzeń proszę o śledzenie obrad sesji za pomocą łączy internetowych( transmisja obrad na stronie internetowej Gminy Zgorzelec).

print

Zobacz także: