Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Na dzień 21.09.2023 r. w skład wchodzą:

Przewodniczący:
Bogumiła Hamielec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Zastępca przewodniczącego:
Joanna Wiśniewska – Aspirant Pracy Socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sekretarz:
Wioletta Stępień – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Członkowie:
1. Lidia Szpilewska – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. asp. Dawid Wójcik – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,
3. asp. Mariola Śniegula – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,
4. Izabela Relich – pedagog, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim,
5. Marlena Olejarz – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim
6. Wioletta Dziekońska – Skrzypińska – pedagog, logopeda, Szkoła Podstawowa im. „Sybiraków” w Jerzmankach
7. Ewa Mazur – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Sybiraków” w Jerzmankach
8. Jadwiga Antonowicz – pedagog, Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Łagowie
9. Władysława Majocha – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Łagowie
10. Jolanta Chaber – pedagog, Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy
11. Agata Łysiak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy
12. Joanna Krawczak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi
13. Joanna Poszwa – Winnicka – pedagog, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi,
14. Krystyna Staniewska – Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM”,
15. Katarzyna Syczyk – specjalista psychoterapii uzależnień, Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
16. Majka Jakubiszyn – starszy kurator, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
17. Edyta Szpak – kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
18. Angelika Konecka – asesor, Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu
19. Agnieszka Smolarska – Prezes Fundacji, Fundacja „NASZE DZIECI”
20. Marzena Kata – Fundacja „NASZE DZIECI”.