Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie .

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Na dzień 27.09.2022 r. w skład wchodzą:

Przewodniczący:

Bogumiła Hamielec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zastępca:

Edyta Radziszewska – specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Sekretarz:

Wioleta Dziekońska-Skrzypińska – pedagog, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach

Członkowiwe:

Agnieszka Turek  – kurator sądowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,

Dawid Wójcik – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

Angelika Konecka –  Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu,

Katarzyna Syczyk – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

Halina Pawełkiewicz – pracownik socjalny, Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy,

Jadwiga Antonowicz – pedagog, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Łagowie,

Elżbieta Prudzienica – pedagog, logopeda, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim,

Jolanta Chaber – pedagog, Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy,

Joanna Krawczak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarskiej Wsi,

Wioletta Stępień- Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Zgorzelec

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr 302/17  Rady Gminy Zgorzelec  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zgorzelec na lata 2018-2020.