Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie .

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Na dzień 21.09.2023 r. w skład wchodzą:

Przewodniczący – Bogumiła Hamielec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Zastępca Przewodniczącego – Edyta Radziszewska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sekretarz – Joanna Wiśniewska – Pomoc Administracyjna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Członkowie:

1. Wioletta Stępień – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Lidia Szpilewska – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. asp. Dawid Wójcik – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

4. asp. Mariola Śniegula – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,

5. Izabela Relich – pedagog, Szkoła Podstawowa im. „Kornela Makuszyńskiego” w Osieku Łużyckim,

6. Marlena Olejarz – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Kornela Makuszyńskiego” w Osieku Łużyckim,

7. Wioletta Dziekońska – Skrzypińska – pedagog, logopeda, Szkoła Podstawowa im. „Sybiraków” w Jerzmankach,

8. Ewa Mazur – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Sybiraków” w Jerzmankach,

9. Jadwiga Antonowicz – pedagog, Szkoła Podstawowa im. „W. Chotomskiej” w Łagowie,

10. Władysława Majocha – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „W. Chotomskiej” w Łagowie,

11. Jolanta Chaber – pedagog, Szkoła Podstawowa im. „Osadników Wojskowych” w Trójcy,

12. Agata Łysiak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Osadników Wojskowych” w Trójcy,

13. Joanna Krawczak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Jana Brzechwy” w Żarskiej Wsi,

14. Joanna Poszwa – Winnicka – pedagog, nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. „Jana Brzechwy” w Żarskiej Wsi,

15. Krystyna Staniewska – Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM”,

16. Katarzyna Syczyk – specjalista psychoterapii uzależnień, Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

17. Majka Jakubiszyn – starszy kurator, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,

18. Edyta Szpak – kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,

19. Angelika Konecka – asesor, Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu,

20. Agnieszka Smolarska – Prezes Fundacji, Fundacja „NASZE DZIECI”,

21. Marzena Kata – Fundacja „ NASZE DZIECI”.