Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie .

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Na dzień 19.09.2019 r. w skład wchodzą:

 • Bogumiła Hamielec (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu) – przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Edyta Radziszewska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Wioletta Dziekońska-Skrzypińska (Szkoła Podstawowa w Jerzmankach) – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Stefan Hajkowski (Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu)
 • Wioletta Kruczkowska (Szkoła Podstawowa w Trójcy)
 • Jadwiga Antonowicz (Szkoła Podstawowa w Łagowie)
 • Dorota Fedyczkowska (Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim)
 • Elżbieta Prudzienica (Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim)
 • Barbara Kardynał (Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi)
 • Jolanta Lipińska Grzeszczuk (Prokuratura Rejonowa)
 • Urszula Buraczyńska (Sąd Rejonowy)
 • Halina Pawełkiewicz (Stowarzyszenie „ Subsydium”)
 • Grażyna Hołodyszyn (Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • Katarzyna Syczyk (Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu)

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr 302/17  Rady Gminy Zgorzelec  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zgorzelec na lata 2018-2020.