Żłobek „Muchomorek” w Jędrzychowicach

Gminny Żłobek „Muchomorek” w Jędrzychowicach powstał w ramach projektu „Maluch+”. Całkowity budowy wyniósł 3 732 840,15 zł, dofinansowanie w wysokości 1 320 000 zł pozyskane zostało z funduszu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozostałe środki na budowę pochodzą z budżetu Gminy Zgorzelec. 

Placówka w Jędrzychowicach mieści się w nowoczesnym budynku, gdzie dzieci znajdą przyjazne, bezpieczne miejsce. Jest miejsce na zabawę, wypoczynek i spożywanie posiłków, które będą przygotowywane na miejscu, w budynku Przedszkola „Krasnoludki”. Wokół budynku znajduje się duży i bezpieczny plac zabaw. 

Na funkcjonowanie Żłobka udało się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 60 osób (58K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach w gminie Zgorzelec (województwo dolnośląskie) i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie realizacji projektu od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:
1. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach.
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach.

Wartość projektu: 3 721 141,73 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 162 970,47 zł

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat, wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat,
 2. sprawowanie opieki nad dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, posiadającymi dysfunkcje rozwojowe intelektualne i ruchowe,
 3. zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego,
 4. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz kształtowanie nawyków higienicznych,
 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne możliwości dziecka, jego zdolności, w tym ruchowo – manualne,
 6. wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka,
 7. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodnie z normami fizjologicznymi,
 8. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

 1. stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności,
 2. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączenie rodziców w działalność grupy,
 3. stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy,
 4. współpracę ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 5. zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku: dzieci młodsze – spanie w łóżeczkach, dzieci starsze – leżakowanie,
 6. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
 7. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku i na terenie wokół niego,
 8. niestosowanie wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych),

W ramach wspomagania rodziców w wychowywaniu dziecka:

 1. pracownicy Żłobka i rodzice (prawni opiekunowie) dziecka współpracują ze sobą w sprawach dotyczących dziecka,
 2. opiekunowie i dyrektor Żłobka przekazują rodzicom (opiekunom prawnym) informacje na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. rodzice mają prawo do przekazywania opiekunowi i dyrektorowi Żłobka wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania Żłobka.

Kontakt

Dyrektor szkoły mgr Joanna Karkowska
E-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
Strona www http://krasnoludki.gmina.zgorzelec.pl
Telefon: 75 64 084 78 
Adres: Jędrzychowice 74
59-900 Zgorzelec