Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Zgorzelec

 

1.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/3 o pow. 0,1224ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 2/11 o pow. 0,0859ha, obręb Koźlice stanowiącej drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, działkę nr 2/3, obręb Koźlice, natomiast na nieruchomość, działkę nr 2/11, obręb Koźlice prowadzi KW JG1Z/00013768/6. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  PSIV – pastwiska trwałe. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy. Działka położona w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy obszaru Natura 2000.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 47.045,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 4.704,50 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

2.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/4 o pow. 0,1202ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 2/11 o pow. 0,0859ha, obręb Koźlice stanowiącej drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, działkę nr 2/4, obręb Koźlice, natomiast na nieruchomość, działkę nr 2/11, obręb Koźlice prowadzi KW JG1Z/00013768/6. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do kwadratu, nie uzbrojona. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  PSIV – pastwiska trwałe.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy. działka położona w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy obszaru Natura 2000.Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 46.245,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 4.624,50 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

3.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 o pow. 0,1455ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 2/11 o pow. 0,0859ha, obręb Koźlice stanowiącej drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, działkę nr 2/6, obręb Koźlice, natomiast na nieruchomość, działkę nr 2/11, obręb Koźlice prowadzi KW JG1Z/00013768/6. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  PSIV – pastwiska trwałe.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy. działka położona w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy obszaru Natura 2000.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 55.045,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 5.504,50 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

4.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/7 o pow. 0,1095ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 2/11 o pow. 0,0859ha, obręb Koźlice stanowiącej drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, działkę nr 2/37 obręb Koźlice, natomiast na nieruchomość, działkę nr 2/11, obręb Koźlice prowadzi KW JG1Z/00013768/6. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  PSIV – pastwiska trwałe.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy. działka położona w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy obszaru Natura 2000.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 42.445,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 4.244,50 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

5.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/5 o pow. 0,1715ha, obręb Koźlice, która ma zapewniony dostęp do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, działkę nr 2/5, obręb Koźlice. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do kwadratu, nie uzbrojona. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  PSIV – pastwiska trwałe.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość przeznaczona jest pod MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy. Działka położona w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy obszaru Natura 2000.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 60.920,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 6.092,00 zł
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 26 lutego 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

 

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 22 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: