Przetarg nieograniczony – Trójca

19.07.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza II ustny przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Zgorzelec

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1316 o pow. 0,2810ha, obręb Trójca, gmina Zgorzelec. Nieruchomość posiada zapewniony dostępu do drogi krajowej nr 30 poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 1303, 1204, 1014, obręb Trójca, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015288/1. Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nie uzbrojona. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: ŁV– łąki trwałe o pow. 0,0380 ha; Ls – lasy o pow. 0,0712 ha; RIVb – grunty orne o pow. 0,1718ha. Według Uchwały Nr 216/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2009r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trójca nieruchomość przeznaczona jest pod: ZL18 – tereny lasów.

Ceny nieruchomości uzyskana w przetargu zwolniona z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 14.690,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 1.500,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 9.500,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 950,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1115, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 19 sierpnia 2019 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

a.Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

b.Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub

w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca, na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: