Informacja Wójta Gminy Zgorzelec

01.04.2021r.
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

Czyniąc zadość obowiązkowi zawartemu w art. 15 zzzzzn ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) Wójt Gminy Zgorzelec zawiadamia, iż w związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego wstrzymaniu może ulec bieg terminów załatwiania poszczególnych spraw urzędowych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

O w/w okoliczności interesant załatwiający sprawę w tutejszym Urzędzie Gminy zostanie stosownie poinformowany w kierowanej do niego korespondencji.

Powyższa informacja kierowana do wnioskodawcy/uczestnika postępowania wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

print

Zobacz także: